Algemene voorwaarden:

 • De behandelaar is een integratief kindercoach – counseler i.o.
 • Het kind is de cliënt. De therapeut wordt betaald door de ouders/verzorgers, werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens het Verdrag van de Rechten van het Kind.
 • Het kind volgt de therapie/coaching vrijwillig. Als ouders/verzorgers dien je ervoor te zorgen dat je kind voldoende weet van de therapie. Maak hiervoor gebruik van de kinderpagina.
 • Gezien het vertrouwelijke karakter van de therapie is de therapeut gehouden aan geheimhoudingsplicht. In de evaluatiegesprekken bespreekt de therapeut het verloop van de therapie. Inhoudelijke informatie over de sessies wordt alleen met ouders/verzorgers besproken na toestemming van het kind of de jongere.
 • De ouders/verzorgers gaan akkoord met de tariefstelling van €65,- voor coaching en oudergesprek.
 • Een sessie of evaluatie duurt max. 1 uur. Kindsessies duren 55 minuten.
 • Voor aanvang van de therapie wordt de behandelovereenkomst ondertekend. Hierin staan de gemaakte afspraken.
 • De sessies kunnen ten behoeve van de therapie, op video worden opgenomen. De opnamen blijven eigendom van de therapeut en kunnen worden gebruikt voor intervisie/supervisie. In geval van intervisie en collegiaal overleg kan zonder toestemming, maar zonder naam en toenaam, de cliënt worden besproken.
 • Afmelden: wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren, per sms te worden afgemeld op tel.nr 06-24863569. Bij afzeggingen binnen 24 uur wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt t.o.v. artsen, paramedici en andere hulpverleners. In deze wet is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor behandeling, plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhouding van cliëntgegevens.
 • De therapeut is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar beide ouders (indien zij beiden het ouderlijk gezag hebben) akkoord moeten gaan met de therapie. In het geval van ondertekening door 1 van de gezaghebbende ouders, draagt deze er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de therapie en hier zijn/haar toestemming voor heeft gegeven door ondertekening van de behandelovereenkomst. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren heeft tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan draagt. De therapeut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 • Wanneer een jongere tussen de 12 en 16 jaar oud is, is ook (mondelinge) toestemming van de jongere nodig voor behandeling. 
 • Indien nodig en in het belang van de behandeling, kan er informatie worden ingewonnen bij de huisarts/specialist/school en eventueel kan gedurende of na de behandeling verslag worden gedaan aan de huisarts/specialist/school. Dit gebeurt alleen na overleg met en met verkregen toestemming van de cliënt of ouders/voogd.
 • De evaluaties met ouders/verzorgers zijn een vervanging van sessieverslagen. Als u behoefte heeft aan uitgebreide verslaglegging wordt het uurtarief gerekend.

Betalingsvoorwaarden: 

 • Voor de tarieven verwijs ik u graag naar de pagina praktische zaken en kosten op deze website
 • De ouders/verzorgers ontvangen en betalen de nota aan de therapeut binnen de gestelde betalingstermijn van 2 weken. 

Klachtrecht:

Ben je onverhoopt toch ontevreden, dan hoor ik dat natuurlijk graag zo snel mogelijk. Ik hoop dat we dat dan met elkaar in een gesprek kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris om je hierin bij te staan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz). Je kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging NFG. Mijn registratie nummer is: 9286

Privacy, bescherming persoonsgegevens:

 De persoonsgegevens die voor de therapie door mij verzameld worden, worden volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) door mij verwerkt en bewaard.

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website Wortels-vleugels.nl bezoekt.

 1. Beheer
  De website Wortels-vleugels.nl is eigendom van Wortels & Vleugels en staat onder beheer van [naam van je hostingbedrijf) de contactgegevens vanWortels & Vleugels zijn te vinden op voornoemde website.
 1. Gegevens van bezoekers
  1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Wortels-vleugels.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  2. Wortels-vleugels.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens en doet dit in opdracht en onder verantwoordelijkheid van wortels & vleugels.
 1. Cookies
  1. Wortels-vleugels.nl maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Wortels-vleugels.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
  2. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
  3. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
  4. Wortels-vleugels.nl maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.
 1. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij wortels & vleugels de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.
 2. Disclaimer
  Wortels & Vleugels is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
 1. Bestellingen

De Privacy Policy geldt (ook) voor iedereen die een bestelling plaatst bij Wortels & Vleugels

 1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  Wortels-vleugels.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1. Het verwerken van de bestelling.
  2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  3. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Wortels & vleugels denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
  4. Gegevens verstrekken aan derden:
   Gegevens die door de klant aan wortels & vleugels zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 1. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan wortels & vleugels verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 1. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen, in te zien, of vragen om verwijdering. Wortels & vleugels kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door wortels & vleugels voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.